vv Harkstede

Algemene LedenVergadering (ALV) vv Harkstede

Bij deze nodigt het bestuur van vv Harkstede haar leden uit voor de ALV op maandag 16 oktober 2023 om 20.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in “De Voltreffer” aan de Hamweg 49B te Harkstede.

Opmerkingen:

 • De financiële stukken zijn van 11 tot en met 15 oktober op te vragen bij de penningmeester via penningmeester@vvharkstede.nl.
 • Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben leden van 16 jaar of ouder. Jeugdleden tot 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders. Ieder lid heeft bij stemmingen 1 stem.

Concept-agenda:

 1. Opening door voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen verslag vorige ALV, 26 september 2022
 4. Acties vorige ALV, 26 september 2022
 5. Jaarverslag 2022-2023
 6. Financiële zaken
  • Winst- en verliesrekening
  • Balans
  • Verslag kascommissie (Gejo Meijer en Hooite Boerema)
  • Begroting 2023-2024
  • Contributie per 1 juli 2023
  • Verkiezing kascommissie
 7. Verkiezing bestuurleden
  • Aftredend en niet herkiesbaar: HJ van Dasselaar
  • Aftredend en herkiesbaar: Geen
 8. Voorstel nieuwe “leden van verdienste”.
 9. Rondvraag en sluiting