Voetbalvereniging Harkstede is een vereniging van leden die samen willen voetballen, plezier maken en er voor elkaar zijn. De leden hebben grote invloed op het reilen en zeilen binnen de club.
Zij betalen lidmaatschapsgeld en moeten tevreden zijn en blijven. De formele manieren om als lid invloed uit te oefenen, zijn de ALV en de Ledenraad.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Tijdens de ALV worden belangrijke onderwerpen besproken die te maken hebben met het voortbestaan en de organisatie van de vereniging, zoals:

  • wijziigingen van de statuten
  • benoeming en ontslag van het bestuur
  • wijzigen en aannemen van huishoudelijke reglementen
  • toetreding en royement van leden
  • goedkeuring van begrotingen en eindafrekeningen

Het bestuur legt eveneens verantwoording af over de dagelijkse zaken. De ALV vindt 1 keer per jaar plaats, wordt georganiseerd door het bestuur en de leden worden hiervoor uitgenodigd.

 

De Ledenraad

De ledenraad is een afvaardiging van de leden die (in een hogere frequentie dan de ALV) het bestuur en haar commissies adviseert.

De ledenraad bestaat uit 4 a 5 mensen
Vergadering is minstens 1x per kwartaal

Je kunt je via de voorzitter aanmelden voor de ledenraad.